جمع بستن برخی واژه ها در زبان انگلیسی میتواند گیج کننده باشد. چه زمانی s به انتهای کلمه اضافه کنیم؟ چه کلماتی es میگیرند؟ کدام کلمات میشکنند؟

ای کاش زبان انگلیسی هم مثل فارسی بود، با افزودن یک “ها” به ته واژه ها مشکل ما حل میشد! شاید با این راهنمایی، این موضوع قدری برای شما ساده تر شود. کار را با چند مثال شروع میکنیم:

واژگانی مثل Dog، Cat، Elephant

برای جمع بستن چنین کلماتی که با حروف بیصدا تمام میشوند، کافی است یک s به انتهای کلمه بیافزاییم: Cats، Dogs، Elephants

واژگانی مانند Dress، Box، Glass

کلماتی که با ss یا x تمام میشوند، برای جمع بستن نیاز به es دارند: Dresses، Boxes، Glasses

همین قاعده در مورد کلمه هایی که با o تمام میشوند نیز صدق میکند: Tomato، Dish، Flamingo میشوند: Tomatoes، Dishes، Flamingoes

واژه هایی مانند Family، Teddy، Baby

کلماتی که با حرف y تمام میشوند و y صدای “ای” (مثل کتابی در فارسی) میدهد، روش دیگری برای جمع بستن دارند. حرف y از انتهای کلمه حذف میشود و به جای آن ies می آید: Families، Teddies، Babies

در صورتی که y صدای “ی” بدهد (مثل وای در فارسی) جمع آن با افزودن s شکل میگیرد. مثلاً جمع کلمه Boy میشود Boys.

اما سایر واژگانی که ذکر نشده اند، روش مشکل تری برای جمع بستن دارند. این کلمات به اصطلاح میشکنند. مثل “تاریخ” که جمع آن “تواریخ” میشود. چنین واژگانی را باید به خاطر بسپارید، چرا که از راه قاعده نمیتوان شکل جمع آن ها را به دست آورد. کلماتی مثل Child، Tooth، Mouse میشوند: Children، Teeth، Mice

تمرین

حال برای کلمات زیر، شکل جمع را پیدا کنید:

Door

Car

Book

Fox

Gorilla

Toy

پاسخ ها

روی سوال فکر کردید؟ این هم پاسخها:

Doors

Cars

Books

Foxes

Gorillas

Toys