آزمونی که پیش روی شماست، آزمون پایه زبان انگلیسی است.

لطفاً نام و نشانی پست الکترونیک خود را وارد کنید تا پس از پایان آن، نتیجه آزمون علاوه بر نمایش در همین صفحه برای شما نیز ارسال گردد.

پاسخ دادن تمامی پرسش‌ها برای تکمیل آزمون لازم است.

نام
پست الکترونیک

جای خالی پرسش‌های زیر را با یکی از موارد پر کنید:

She is _____ pretty girl.

Hamid is always busy with _____ exciting business.

There is _____ elephant picture on the wall.

Ferrari Enzo is _____ expensive car.

_____ job is difficult.

John is _____ very tall man.

My cat is under _____ table.

جای خالی را با افعال to be پر کنید:

_____ you a happy person?

_____ there any money in your pocket?

They _____ not at home right now.

Who _____ they?

What day _____ it today?

John and Sohrab _____ my friends.

جای خالی پرسش‌های زیر را با یکی از موارد پر کنید:

What is _____ job?

Where is _____ house?

They are _____ friends.

I am not with _____ .

There is a pen in _____ hand.

جمله‌های زیر را با یکی از موارد تکمیل کنید:

There is _____ _____ table.

They are _____ the party.

Are you _____ the station?

I am not _____ home now.

Don't be frightened. Just jump _____ the pool.

ترجمه درست را انتخاب کنید:
شغل پسرتان چیست؟

آن خانه‌ها کوچک هستند.

او پیش من است.

کتاب من روی میز شماست.

این‌ها کتاب‌های سختی هستند.

جمله‌های زیر را ترجمه کنید

یک نفر در باغ است.

آن آقا که در گوشه اتاق است کیست؟

در جیب کت شما چیست؟

پدر او دوست من است.

آیا کسی در خانه هست؟